Administrator danych:
Administratorem danych jest IRMA Tomasz Matoga Spółka Komandytowa z siedzibą w Sieprawiu ul. Królewska 69, zarejestrowana  w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia pod nr KRS: 0000453423, NIP 6810008628, REGON 356379009.

Dane kontaktowe:
Kontakt z administratorem danych można uzyskać za pośrednictwem adresu email: ado@irma.pl, lub pisemnie na adres: IRMA Tomasz Matoga Spółka Komandytowa, ul. Królewska 69, 32-447 Siepraw.

Cel przetwarzania danych i podstawa prawna:
Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz świadczenia usług - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży i świadczenia usług (RODO art. 6 ust. 1 lit. b), ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową sprzedaży i świadczenia usług – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń (RODO art. 6 ust. 1 lit. f).

Okres przechowywania danych:
Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy sprzedaży i świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy sprzedaży.

Odbiorcy danych:
Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, podmiotom świadczącym administratorowi danych usługi IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Prawa osoby, której dotyczą dane:
Przysługuje Państwu prawo dostępu do własnych danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży – przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Dobrowolność podania danych:
Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową i świadczeniem usług (w tym udostępnionych na stronie www.irma.pl) jest dobrowolne. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy i świadczenie usług.